Published: 9th Jan 2020

Website Caerphilly County Borough Council

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn sefydliad sydd â dyfodol disglair ac rydyn ni’n chwilio am Brif Weithredwr beiddgar ac uchelgeisiol i helpu’r awdurdod i gyflawni agenda drawsnewid gyffrous.

Mae pob un o’n 8,800 o weithwyr yn chwaraewyr allweddol yn ‘Tîm Caerffili’ ac mae angen Prif Weithredwr arnom sydd â dyheadau a gweledigaeth glir i fod yn bennaeth ar y Tîm Rheoli Corfforaethol a gweithio’n agos gyda gweinyddiaeth wleidyddol y Cyngor.

Bydd gennych brofiad helaeth a llwyddiant blaenorol fel uwch arweinydd ar lefel gorfforaethol neu mewn amgylchedd tebyg. Byddwch yn meddu ar ddealltwriaeth a gwybodaeth drylwyr o Lywodraeth Leol Cymru a’r cyd-destun datganoledig. Bydd angen i chi hefyd feddu ar gymhwyster proffesiynol a rheoli perthnasol ac, uwchlaw popeth, bydd angen gofalu am y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, ffoniwch Lynne Donovan, Pennaeth y Gwasanaethau i Bobl, ar 01443 864570 neu e-bostio [email protected]

Y dyddiad cau yw hanner dydd ar ddydd Iau 23 Ionawr. Mae Canolfannau Asesu wedi’u trefnu ar gyfer 10 ac 11 Chwefror.

Mae pecyn cais llawn a manylion pellach yn ymwneud â’r swydd wag hon ar gael ar ein gwefan – www.caerffili.gov.uk.

Fel arall, gofynnwch i’n tîm recriwtio anfon pecyn ymgeisio atoch: 01443 866522.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwrthwynebu gwahaniaethu o unrhyw fath ac yn bwriadu sicrhau cyfle cyfartal wrth recriwtio. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo’n llwyr i wneud popeth o fewn ei allu i barchu natur amrywiol y rheini sy’n byw yn y Fwrdeistref Sirol, yn gweithio ynddi ac yn ymweld â hi, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn natganiad cydraddoldeb y Cyngor.

Caerphilly county borough council is an organisation with a bright future and we are looking for a bold and ambitious Chief Executive to help the authority deliver an exciting agenda of transformation.

Our 8,800 employees are all key players in ‘Team Caerphilly’ and we need a Chief Executive with aspirations and a clear vision to head up the Corporate Management Team and work closely with the council’s political administration.

You will have extensive experience and a proven track record as a senior leader at a corporate level or similar environment. You will possess an in-depth understanding and knowledge of Welsh Local Government and the devolved context.

You will also need to hold a relevant professional and management qualification and most of all need to care passionately about the services that we deliver.

For an informal discussion about this post please call Lynne Donovan, Head of People Services on 01443 864570 or e-mail [email protected]

The closing date is 12 noon on Thursday 23rd January. Assessment Centres are scheduled to take place on 10 & 11 February.

A full application pack and further details concerning this vacancy are available on our website – www.caerphilly.gov.uk.

Alternatively please request an application pack from our recruitment team at: 01443 866522.

Caerphilly County Borough Council is opposed to discrimination in any form and aims to ensure in recruitment that there is equality of opportunity. The council is firmly committed to doing all it can to respect the diverse nature of those who live in, work in and visit the county borough and this is reflected in the Council’s equalities statement.

 

To apply for this job please visit www.caerphilly.gov.uk.