Published: 15th Apr 2021

Merthyr Tydfil County Borough Council

History, Heritage and Ambition

At Merthyr Tydfil we take great pride in what we have achieved for our communities over the past year. We must now continue to strengthen our position as the regional centre for the Heads of the Valleys, through strong partnering, strong resource management and service transformation. Whilst progress has been made in many areas, we also realise that there is still more that can be done for our communities to tackle inequality, improve performance and shape the future.

This is an exciting opportunity to think innovatively and commercially about how we provide services in the future and how we can enhance the area to create more opportunity and build resilience and prosperity.

As our new Chief Executive, you will possess excellent stakeholder management and strategic partnering capabilities and be politically astute. Your energy, leadership and strong track record of delivery will speak for itself. If you are passionate about delivering for our communities and want the opportunity to work with a progressive and ambitious local authority, we want to hear from you.

For more information about this exciting opportunity please click apply below or for a confidential discussion, please contact Julie Towers on 07764 791 736 or Zara Bruton on 07540 706 547.

Closing date: 7th May 2021

 

Hanes, Treftadaeth ac Uchelgais

Ym Merthyr Tudful, rydyn ni’n falch iawn o’r hyn a gyflawnwyd ar gyfer ein cymunedau dros y flwyddyn a aeth heibio. Yn awr, mae’n rhaid inni gryfhau ein safle fel y ganolfan ranbarthol ar gyfer Blaenau’r Cymoedd, trwy lunio partneriaethau, rheoli adnoddau a thrawsnewid gwasanaethau mewn modd cadarn. Er bod cynnydd wedi’i wneud mewn sawl maes, rydyn ni hefyd yn sylweddoli bod yna lawer mwy y gellir ei wneud ar gyfer ein cymunedau trwy fynd i’r afael ag anghydraddoldeb, gwella perfformiad a llywio’r dyfodol.

Dyma gyfle cyffrous inni feddwl yn arloesol ac yn fasnachol am ffyrdd o ddarparu gwasanaethau i’r dyfodol, gwella’r ardal i greu mwy o gyfleoedd, a meithrin cydnerthedd a ffyniant.

Fel ein Prif Weithredwr newydd, byddwch yn meddu ar alluoedd rhagorol i reoli rhanddeiliaid a phartneru’n strategol, a byddwch yn wleidyddol graff. Bydd eich egni, eich arweinyddiaeth a’ch llwyddiant blaenorol yn siarad drosto’i hun. Os ydych chi’n angerddol am gyflawni dros ein cymunedau ac eisiau’r cyfle i weithio gydag awdurdod lleol blaengar ac uchelgeisiol, rydyn ni am glywed gennych chi.

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cyfle cyffrous hwn, ewch i cliciwch ar gymhwyso isod

Am drafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â Julie Towers ar 07764 791 736 neu Zara Bruton ar 07540 706 547.

Dyddiad cau: 7 Mai 2021

To apply for this job please visit www.merthyr.gov.uk.